EN

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na najwyższym poziomie w prowadzeniu cywilnych, administracyjnych i karnych spraw sądowych oraz w negocjacjach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, reprezentując naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań, poczynając od negocjacji ugodowych i przygotowania sprawy, poprzez prowadzenie sprawy przed sądami, a skończywszy na egzekucji orzeczeń. Z sukcesem reprezentowaliśmy w postępowaniach wiele polskich i zagranicznych firm. Nasza praktyka obejmuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi. Mając świadomość, że postępowania przed sądami są ostateczną drogą ochrony interesów firm, zajmujemy się również prowadzeniem negocjacji przedprocesowych mających na celu osiągnięcie rezultatu bez kierowania sprawy na drogę sądową.

Wykonywanie szeregu zawodów, takich jak prawnik, lekarz, czy księgowy, niesie ze sobą odpowiedzialność za życie, zdrowie, czy majątek klientów. Błąd takiej osoby może nieść za sobą poważne skutki, a w konsekwencji uprawniać poszkodowanych klientów do odszkodowania. Ze względu na znaczną specjalizację wskazanych profesji dochodzenie naprawienia szkody łączy się zazwyczaj ze skomplikowanym procesem obejmującym wiele wątków, postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet prokuratorskimi. Spory dotyczą zarówno samych profesjonalistów, jak i firm ubezpieczeniowych odpowiedzialnych z tytułu zawartych polis. Nasza Kancelaria dysponuje doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń od profesjonalistów oraz ich ubezpieczycieli. Prowadzimy negocjacje przedprocesowe, jak też spory sądowe. W imieniu naszych Klientów występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych przed organami korporacji zawodowych w postępowaniach dyscyplinarnych, jak też przed organami ścigania.

Wśród dziedzin naszej specjalizacji jedno z wiodących miejsc zajmuje prawo własności intelektualnej obejmujące w szczególności prawo własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty itp.), prawo autorskie, ochronę dóbr osobistych, prawo mediów czy zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Nasza oferta obejmuje zarówno opiniowanie, tworzenie i negocjowanie umów przenoszących prawa autorskie, umów licencyjnych czy też umów dotyczących know – how, jak i prowadzenie sporów z w/w zakresów. Posiadamy doświadczenie w ochronie praw własności intelektualnej naszych Klientów na gruncie prawa cywilnego, karnego, jak i administracyjnego.

Kompleksowo doradzamy i prowadzimy sprawy polskich i zagranicznym klientom w zakresie prawa cudzoziemców, a w szczególności w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób o polskich korzeniach, które pragną uzyskać poświadczenie posiadania polskiego obywatelstwa oraz otrzymać polski paszport. Kancelaria posiada także doświadczenie w procedurach nadania obywatelstwa oraz przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które je utraciły.

Wiele naruszeń praw przedsiębiorców rodzi nie tylko odpowiedzialność cywilną (materialną) naruszycieli, ale również odpowiedzialność karną. Podrabianie produktów, czyny nieuczciwej konkurencji, wyłudzenia towarów czy utrudnianie egzekucji wierzytelności stanowią częstokroć przestępstwa, ścigane z urzędu, bądź na wniosek. Specyfika postępowań karnych tego rodzaju wymaga aktywnego uczestnictwa pokrzywdzonego na każdym z etapów sprawy. Adwokaci naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych i osób prywatnych w postępowaniach karnych począwszy od fazy zawiadomienia o przestępstwie bądź wniosku o ściganie, w postępowaniu przygotowawczym (śledztwie lub dochodzeniu), a także przed sądami wszystkich instancji

Oferta start-up skierowana jest do osób, które stawiają pierwsze kroki w biznesie, jak również do niedawno powstałych małych i średnich przedsiębiorstw. Celem start-up jest udzielanie wsparcia przy zakładaniu firmy i doradztwo prawne w pierwszych miesiącach jej działalności. Jeśli zatem zamierzasz otworzyć własny biznes pomożemy Ci go rozpocząć. Zostaw nam załatwienie wszystkich obowiązków formalnych, stworzenie dokumentów i opracowanie niezbędnych założeń prawnych, tak abyś Ty mógł zająć się wyłącznie rozwojem swojej firmy.

Freliszka i Karwowski Adwokacka Spółka Partnerska jest polską Kancelarią prawną działającą w Warszawie.

Kancelaria założona została przez adwokatów Krzysztofa Freliszkę i Michała Karwowskiego, jako wyspecjalizowana firma prawnicza zajmująca się przede wszystkim sporami sądowymi z zakresu obrotu gospodarczego, własności intelektualnej, karnej ochrony biznesu, a także odpowiedzialności zawodowej profesjonalistów. Łącząc działalność zawodową z edukacyjną, prowadząc projekt Law_IT, zaangażowaliśmy się również we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie „nowych technologii“ (tzw. start-up‘ów). Mimo, że nasza siedziba znajduje się w Warszawie, prowadzimy sprawy na terenie całej polski, komunikując się z naszymi Klientami również w językach angielskim i rosyjskim.

Mimo, że nasza siedziba znajduje się w Warszawie, prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

Adwokat, absolwent WPiA UW, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w procesach sądowych, obejmujące w szczególności reprezentację w licznych postępowaniach gospodarczych i cywilnych. Uczestniczył w projektach doradczych na rzecz Ministerstwa Skarbu i jednostek samorządu terytorialnego, a także w procesie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, zastępca Recznika Dyscyplinarnego ORA, rotarianin. Od 2006r. prowadzi samodzielną praktykę w Warszawie obejmującą w szczególności spory sądowe, zagadnienia prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawnokarną ochronę działalności gospodarczej. Autor publikacji z dziedziny postępowania cywilnego.
Twitter: @mjkarwowski

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej.
Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w zakresie dotyczącym prawnokarnych aspektów praw własności przemysłowej. Autorka publikacji z zakresu procedury cywilnej oraz postępowania karnego.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i własności przemysłowej. W kancelarii od października 2008.

Aplikant adwokacki. Zajmuje się prawem cywilnym i administracyjnym oraz prawem własności przemysłowej z ukierunkowaniem na cywilnoprawną ochronę obotu gospodarczego.
Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, a także administracyjno-prawnych aspektach reglamentacji działalności gospodarczej.

Paralegal i researcher. Zajmuje się w Kancelarii procedurami administracyjnymi i celnymi.
Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Aneta Chmura
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz European Trade Mark and Design Attorney.

Dlaczego powinieneś wybrać nas?

Naszą najlepszą wizytówką są zadowoleni Klienci, a głównym atutem jest jakość usług i osobiste zaangażowanie, przy zachowaniu konkurencyjnych cen i dbałości o minimalizację kosztów prowadzonych spraw. Posiadane doświadczenie i umiejętności w dziedzinach naszych specjalności pozwalają nam na przedstawienie oferty porównywalnej z największymi graczami na rynku, w zamian za wynagrodzenie dostosowane do potrzeb Klientów redukujących swoje wydatki na obsługę prawną.

We współpracy z Klientami kierujemy się następującymi zasadami:

bezwzględne zachowanie poufności;

wysoka jakość naszej pracy, przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń;

dążenie do zaoszczędzenia Klientowi kosztów, przy zachowaniu wysokiego poziomu usług i skupieniu się na osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku sprawy;

bieżąca dostępność konkretnego przedstawiciela Kancelarii zajmującego się sprawą;

systematyczne raportowanie stanu prowadzonych spraw;

bieżące konsultowanie podejmowanych kroków z Klientem.